Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.OJACLOTHES.COM PROWADZONY JEST PRZEZ DAWIDA KAMIŃSKIEGO WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POD ADRESEM: UL. ROMANA DREWSA 2/65, 61-606 W POZNANIU, POSIADAJĄCYM NIP 9721328356, REGON 522337385, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KONTAKT@OJACLOTHES.COM, ZWANĄ DALEJ RÓWNIEŻ SPRZEDAWCĄ.

2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST SPRZEDAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA SPRZEDAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

3. DEFINICJE: 1) SKLEP LUB SKLEP INTERNETOWY – SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM WWW.OJACLOTHES.COM, PROWADZĄCY SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ;2) ADMINISTRATOR LUB SPRZEDAWCA – DAWID KAMIŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ DAWID KAMIŃSKI OJA WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POD ADRESEM: UL. ROMANA DREWSA 2/65, 61-606 W POZNANIU, POSIADAJĄCY NIP 9721328356, REGON 522337385 ;3) KONSUMENT – OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ, ZGODNIE Z ART. 221 KODEKSU CYWILNEGO ;4) PRZEDSIĘBIORCA – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA I JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, O KTÓREJ MOWA W ART. 331 § 1 KODEKSU CYWILNEGO, PROWADZĄCA WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ ; 5) KLIENT – KAŻDY PODMIOT DOKONUJĄCY ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU, W TYM KONSUMENT JAK I PRZEDSIĘBIORCA ;6) KODEKS CYWILNY LUB KC – USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (T.J. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1145 Z PÓŹN. ZM.); 7) STRONA INTERNETOWA – WWW.OJACLOTHES.COM; 8) UŻYTKOWNIK – KAŻDY PODMIOT KORZYSTAJĄCY Z INTERNETU, KTÓRY WEJDZIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ SKLEPU ;9) DNI ROBOCZE – OZNACZA DNI TYGODNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY.10) DOSTAWA – OZNACZA CZYNNOŚĆ FAKTYCZNĄ POLEGAJĄCĄ NA DOSTARCZENIU KLIENTOWI PRZEZ SPRZEDAWCĘ, ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCY, TOWARU OKREŚLONEGO W ZAMÓWIENIU.11) DOSTAWCA – OZNACZA FIRMĘ KURIERSKĄ, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE SPRZEDAWCA W ZAKRESIE DOKONYWANIA DOSTAWY TOWARÓW.12) NEWSLETTER – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ SKLEP INTERNETOWY NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA PRZESYŁANIE IM WSZELKICH INFORMACJI O DZIAŁANIU SKLEPU INTERNETOWEGO, PO DOBROWOLNYM ADRESU E-MAIL, NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO; 13) REGULAMIN – NINIEJSZY DOKUMENT, OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ NABYWANIA W NIM TOWARÓW; 14) TOWAR – DOSTĘPNY W SKLEPIE PRODUKT PREZENTOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ, KTÓRY MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ; 15) UMOWA LUB UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARU ZAWIERANA MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO; 16) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (T.J. DZ. U. Z 2020 R. POZ. 287);17) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – INTERAKTYWNY FORMULARZ DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DODANIE TOWARÓW DO ELEKTRONICZNEGO KOSZYKA ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY SPRZEDAŻY, W TYM SPOSOBU DOSTAWY I PŁATNOŚCI; 18) ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA SKŁADANE ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA I ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU ZE SPRZEDAWCĄ.

4. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄ WSZYSTKICH ZAWIERANYCH ZE SPRZEDAWCĄ UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW, ZAWIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

5. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJA.

6. DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NIE JEST WYMAGANE ZAREJESTROWANIE SWOICH DANYCH PRZEZ KLIENTA W BAZIE SKLEPU.

7. SPRZEDAWCA PREZENTUJE CYFROWE ZDJĘCIA OFEROWANYCH TOWARÓW. PONADTO, DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY PREZENTOWANE ZDJĘCIA BYŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆ I W NAJWYŻSZYM STOPNIU ODZWIERCIEDLAŁY RZECZYWISTY STAN I KOLORYSTYKĘ PREZENTOWANYCH TOWARÓW. ROZMIESZCZENIE WZORÓW NA UBRANIACH W RZECZYWISTOŚCI MOŻE W NIEZNACZNYM STOPNIU RÓŻNIĆ SIĘ OD PROJEKTÓW UBRAŃ, PREZENTOWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

II ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARÓW WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

2. SKLEP PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA SKŁADANE ON-LINE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA.

3. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.

4. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ WYBORU PRODUKTÓW Z DOSTĘPNEJ OFERTY SKLEPU, ROZMIARÓW ORAZ LICZBY POPRZEZ DODANIE TYCHŻE PRODUKTÓW DO KOSZYKA. WSZYSTKIE CENY PODAWANE SĄ W POLSKICH ZŁOTYCH. CENA PODANA PRZY KAŻDYM TOWARZE JEST WIĄŻĄCA OD CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

5. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KATALOGU PRODUKTÓW, WPROWADZANIA NOWYCH PRODUKTÓW DO SKLEPU INTERNETOWEGO I USUWANIA NIEDOSTĘPNYCH PRODUKTÓW, PRZEPROWADZANIA I ODWOŁYWANIA AKCJI PROMOCYJNYCH NA STRONACH SPRZEDAWCY ORAZ WPROWADZANIA W NICH MODYFIKACJI.

6. PO DOKONANIU WYBORU PRODUKTÓW KLIENT, W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PODANIA NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: ADRES E-MAIL, IMIĘ I NAZWISKO, KRAJ, WOJEWÓDZTWO, ADRES, MIASTO, KOD POCZTOWY, TELEFON, A TAKŻE WYBORU METODY DOSTAWY ORAZ SPOSOBU PŁATNOŚCI.

7. DO ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ DOLICZONE KOSZTY PRZESYŁKI, KTÓRE ZOSTAJĄ OKREŚLONE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. WYSŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA (ZATWIERDZENIE PRZYCISKIEM „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”) STANOWI OFERTĘ KLIENTA DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

8. DO MOMENTU OSTATECZNEGO ZATWIERDZENIA ZAMÓWIENIA PRZYCISKIEM „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” W ZAKŁADCE „PŁATNOŚĆ”, KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN I MODYFIKACJI PRODUKTÓW W ZAMÓWIENIU.

9. SKLEP AKCEPTUJE NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI: PRZELEW BANKOWY, BLIK, PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI TPAY.

10. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SKLEPU TO: 81249000050000450042895715

11. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOSOBU DOSTAWY TOWARU SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH: DOSTAWA REALIZOWANA PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, DOSTAWA DO PACZKOMATU INPOST.

12. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA KLIENT OTRZYMUJE E-MAILEM INFORMACJĘ O JEGO PRZYJĘCIU, CO STANOWI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

13. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO, ŚRODKI PIENIĘŻNE MUSZĄ WPŁYNĄĆ NA RACHUNEK BANKOWY SKLEPU W CIĄGU 48 GODZIN OD MOMENTU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, W PRZECIWNYM WYPADKU ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ANULOWANE. O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ E-MAILOWĄ.

14. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ NAJPÓŹNIEJ W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM OD ZAKSIĘGOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU WPŁATY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA LUB W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM PO POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI PAYPAL.

15. PODANIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W UST. 5 POWYŻEJ JEST NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU ZAMÓWIENIA POWINNY BYĆ ZGODNE Z PRAWDĄ, AKTUALNE ORAZ DOKŁADNE. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU GDY PODANE DANE SĄ TEGO RODZAJU, ŻE OCENIAJĄC SPRAWĘ ROZSĄDNIE MOŻNA W SPOSÓB UZASADNIONY PRZYJĄĆ, ŻE DANE SĄ NIEPRAWDZIWE LUB ZOSTAŁY PODANE DLA ŻARTU, JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY PODANE DANE SĄ NA TYLE NIEDOKŁADNE, ŻE UNIEMOŻLIWIAJĄ REALIZACJE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWE DORĘCZENIE TOWARU. PRZED ODMOWĄ REALIZACJI SKLEP PODEJMIE PRÓBĘ KONTAKTU Z KLIENTEM W CELU USTALENIA DANYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA.

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. DOSTAWA TOWARU ODBYWA SIĘ W WYBRANY PRZEZ KLIENTA I OKREŚLONY W ZAMÓWIENIU SPOSÓB.

2. KOSZTY DOSTAWY OKREŚLONE SĄ KAŻDORAZOWO PRZY DOSTĘPNYCH SPOSOBACH DOSTAWY I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

3. DOSTAWA MOŻLIWA JEST JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

4. TERMIN DOSTAWY TOWARU DO KLIENTA WYNOSI DO 10 DNI ROBOCZYCH, CHYBA ŻE W OPISIE DANEGO TOWARU LUB W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PODANO KRÓTSZY TERMIN. W PRZYPADKU TOWARÓW O RÓŻNYCH TERMINACH DOSTAWY, TERMINEM DOSTAWY JEST NAJDŁUŻSZY PODANY TERMIN, KTÓRY JEDNAK NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 DNI ROBOCZYCH. POCZĄTEK BIEGU TERMINU DOSTAWY DO KLIENTA STANOWI MOMENT REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W PKT II. UST. 14 REGULAMINU.

5. W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI TOWARÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWANY O STANIE ZAMÓWIENIA I PODEJMUJE DECYZJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI (CZĘŚCIOWA REALIZACJA, WYDŁUŻENIE CZASU OCZEKIWANIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMANIA JEGO REALIZACJI, A O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KLIENTA.

7. JEŻELI KLIENT ZDECYDUJE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, A DOKONAŁ UPRZEDNIO ZAPŁATY, TO AUTOMATYCZNY ZWROT TEJ KWOTY NASTĄPI W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP ZWROTU PRODUKTU W STANIE NIENARUSZONYM.

8. W PRZYPADKU DECYZJI KLIENTA ODNOŚNIE CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WPŁACONA UPRZEDNIO KWOTA ZOSTAJE ZALICZONA NA POCZET ZAPŁATY ZA REALIZOWANE W CZĘŚCI ZAMÓWIENIE, A POZOSTAŁA NADWYŻKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZWRÓCONA W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP WIADOMOŚCI MAILOWEJ, INFORMUJĄCEJ O CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IIIA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W TRYBIE PRE-ORDER

1. W STOSUNKU DO WYBRANYCH TOWARÓW SPRZEDAWCA MOŻE UMOŻLIWIĆ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRE-ORDER (PRZEDSPRZEDAŻY).

2. OPCJA ZAMÓWIENIA PRE-ORDER DOTYCZY WYBRANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARÓW, KTÓRE NIE SĄ DOSTĘPNE W OFERCIE SPRZEDAWCY NA DZIEŃ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, ALE ZNANA JEST DATA ICH PREMIERY LUB PONOWNEJ DOSTĘPNOŚCI NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 30 DNI ROBOCZYCH OD WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRE-ORDER W ODNIESIENIU DO KONKRETNEGO TOWARU.

3. TOWARY DOSTĘPNE W FORMULE PRE-ORDER SĄ W SPOSÓB WYRAŹNY OZNACZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM SPRZEDAWCY WRAZ Z ZAZNACZENIEM PLANOWANEJ DATY, W KTÓREJ TOWAR STANIE SIĘ DOSTĘPNY.

4. ZAMÓWIENIA PRE-ORDER MAJĄ ODROCZONY TERMIN WYSYŁKI DO CZASU PREMIERY TOWARU LUB PONOWNEJ DOSTĘPNOŚCI TOWARU W OFERCIE SPRZEDAWCY. ZAMÓWIENIE ZOSTANIE WYSŁANE NIEZWŁOCZNIE PO PREMIERZE TOWARU LUB PONOWNYM UDOSTĘPNIENIU TOWARU W OFERCIE SPRZEDAWCY, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 DNI OD ZAISTNIENIA KTÓREGOKOLWIEK Z WW. ZDARZEŃ.

5. W PRZYPADKU JEŚLI ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDZIE OBEJMOWAŁO ZARÓWNO TOWARY ZAMÓWIONE W TRYBIE PRE-ORDER I W ZWYKŁYM TRYBIE SPRZEDAŻY, KUPUJĄCY MOŻE WEDŁUG WŁASNEGO WYBORU ZDECYDOWAĆ, CZY ZAMÓWIENIE MA ULEC PODZIAŁOWI NA DWA ZAMÓWIENIA, CZY ZOSTAĆ DOSTARCZONE W CAŁOŚCI W TERMINIE PRZEWIDZIANYM NA DOSTAWĘ ZAMÓWIENIA PRE-ORDER. W PRZYPADKU DECYZJI KUPUJĄCEGO O PODZIALE ZAMÓWIENIA, KUPUJĄCY POKRYWA NIEZALEŻNIE KOSZTY DOSTAWY KAŻDEGO ZAMÓWIENIA.

6. DO ZAMÓWIEŃ W TRYBIE PRE-ORDER, W ZAKRESIE W JAKIM NIE SĄ ODMIENNIE UREGULOWANE W NINIEJSZEJ SEKCJI, STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO POZOSTAŁE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KLIENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD ZAWARTEJ UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY POPRZEZ WYSŁANIE OŚWIADCZENIA W TYM PRZEDMIOCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY ODEBRANIA TOWARU. OŚWIADCZENIE MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONE W FORMIE PISEMNEJ BĄDŹ TEŻ W FORMIE WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ WYSŁANEJ NA ADRES KONTAKT@OJACLOTHES.COM

2. WE WSKAZANYM POWYŻEJ PRZYPADKU KLIENT MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA, W KTÓRYM ODEBRAŁ ZAMÓWIENIE. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU NASTĘPUJE NA ADRES: DAWID KAMIŃSKI OJA UL. GŁOGOWSKA 78/16, 60-741 POZNAŃ.

3. W PRZYPADKU SKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UMOWA UWAŻANA JEST ZA NIEZAWARTĄ, A KLIENT ZWOLNIONY JEST ZE WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ. JEŚLI ZWROT NASTĄPI WE WSKAZANYM TERMINIE SKLEP GWARANTUJE ZWROT CAŁEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA TOWAR W SPOSÓB WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. W PRZYPADKU BRAKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WYBORZE SPOSOBU ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY, ZWROT NASTĄPI W TEJ SAMEJ FORMIE, W KTÓREJ NASTĄPIŁA PŁATNOŚĆ.

4. SKLEP NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KLIENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

5. KLIENT POKRYWA WSZYSTKIE BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARU (M.IN. KOSZTY OPAKOWANIA, ZABEZPIECZENIA, NADANIA PACZKI). KOSZT ODESŁANIA TOWARU NIE PODLEGA ZWROTOWI. SKLEP NIE PRZYJMUJE ZWROTÓW DOKONANYCH PRZESYŁKĄ POBRANIOWĄ.

6. ZWRACANY TOWAR NIE POWINIEN NOSIĆ ŚLADÓW ZUŻYCIA, NIE MOŻE BYĆ USZKODZONY LUB ZABRUDZONY, A PONADTO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY DO NIEGO DOŁĄCZYĆ OTRZYMANE OPAKOWANIE.

7. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU.

8. JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTAWY TOWARU INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTAWY DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KONSUMENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO UMÓW:

1) O ŚWIADCZENIE USŁUG, JEŻELI SPRZEDAWCA WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

2) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST TOWAR NIEPREFABRYKOWANY, WYPRODUKOWANY WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCY ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;

3) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST TOWAR DOSTARCZANY W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREGO PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;

4) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ TOWARY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI.

V RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA ZAPEWNIA DOSTAWĘ TOWARU POZBAWIONEGO WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH. SPRZEDAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŻELI TOWAR MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA).

2. JEŻELI TOWAR MA WADĘ, KLIENT MOŻE:

1) ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA WYMIENI TOWAR WADLIWY NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ USUNIE OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI TOWAR BYŁ JUŻ WYMIENIONY LUB NAPRAWIANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ ALBO SPRZEDAWCA NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WAD. KLIENT MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY TOWARU ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE RZECZY DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KLIENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA.

2) ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU WADLIWEGO NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. SPRZEDAWCA JEST OBOWIĄZANY WYMIENIĆ TOWAR WADLIWY NA WOLNY OD WAD LUB USUNĄĆ WADĘ W ROZSĄDNYM CZASIE BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KLIENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY TOWARU WADLIWEGO W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA JEST NIEMOŻLIWE LUB W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW. KOSZTY NAPRAWY LUB WYMIANY PONOSI SPRZEDAWCA.

3. KLIENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEST OBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ RZECZ WADLIWĄ NA ADRES SPRZEDAWCY. W WYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM ORAZ PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA, KOSZT DOSTARCZENIA POKRYWA SPRZEDAWCA.

4. SPRZEDAWCA ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD WYDANIA TOWARU KLIENTOWI. ROSZCZENIE O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ TOWARU NA WOLNY OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LECZ TERMIN TEN NIE MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZED UPŁYWEM TERMINU OKREŚLONEGO W ZDANIU PIERWSZYM. W TYM TERMINIE KLIENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY TOWARU. JEŻELI KLIENT ŻĄDAŁ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY TOWARU LUB USUNIĘCIA WADY.

5. WSZELKIE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TOWAREM LUB REALIZACJĄ UMOWY SPRZEDAŻY, KLIENT MOŻE KIEROWAĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES SPRZEDAWCY.

6. SPRZEDAWCA W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ŻĄDANIA ZAWIERAJĄCEGO REKLAMACJĘ, USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI TOWARU LUB REKLAMACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY SPRZEDAŻY ZGŁOSZONEJ PRZEZ KLIENTA.7. SPRZEDAWCA NIE KORZYSTA Z POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 R., O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH.

VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. NINIEJSZY PUNKT REGULAMINU ORAZ POSTANOWIENIA W NIM ZAWARTE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI (PRZEDSIĘBIORCY).

2. SPRZEDAWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ Z KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZAWARCIA. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY W TYM WYPADKU MOŻE NASTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I NIE RODZI PO STRONIE KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM ŻADNYCH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO SPRZEDAWCY.

3. W WYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA MA PRAWO OGRANICZYĆ DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI, W TYM TAKŻE WYMAGAĆ DOKONANIA PRZEDPŁATY W CAŁOŚCI ALBO CZĘŚCI I TO NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI ORAZ FAKTU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4. Z CHWILĄ WYDANIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARU PRZEWOŹNIKOWI WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA, PRZECHODZĄ NA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM KORZYŚCI I CIĘŻARY ZWIĄZANE Z TOWAREM ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARU. SPRZEDAWCA W TAKIM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ, UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU POWSTAŁE OD PRZYJĘCIA GO DO PRZEWOZU AŻ DO WYDANIA GO KLIENTOWI ORAZ ZA OPÓŹNIENIE W PRZEWOZIE PRZESYŁKI.

5. W RAZIE PRZESŁANIA TOWARU DO KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA KLIENT NIE BĘDĄCY KONSUMENTEM OBOWIĄZANY JEST ZBADAĆ PRZESYŁKĘ W CZASIE I W SPOSÓB PRZYJĘTY PRZY PRZESYŁKACH TEGO RODZAJU. JEŻELI STWIERDZI, ŻE W CZASIE PRZEWOZU NASTĄPIŁ UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU, OBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA.

6. ZGODNIE Z ART. 558 § 1 KODEKSU CYWILNEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA PRODUKT WOBEC KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM ZOSTAJE WYŁĄCZONA.

7. WSZELKIE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY.

VII USŁUGI NIEODPŁATNE

1. SPRZEDAWCA ŚWIADCZY NA RZECZ KLIENTÓW, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI NIEODPŁATNE: A) FORMULARZ KONTAKTOWY; B) NEWSLETTER.

2. USŁUGI WSKAZANE W UST. 1 POWYŻEJ ŚWIADCZONE SĄ 7 DNI W TYGODNIU, 24 GODZINY NA DOBĘ.

3. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU I ZMIANY RODZAJU, FORM, CZASU ORAZ SPOSOBU UDZIELANIA DOSTĘPU DO WYBRANYCH WYMIENIONYCH USŁUG, O CZYM POINFORMUJE KLIENTÓW W SPOSÓB WŁAŚCIWY DLA ZMIANY REGULAMINU.

4. USŁUGA FORMULARZ KONTAKTOWY POLEGA NA WYSŁANIU ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU WIADOMOŚCI DO SPRZEDAWCY.

5. REZYGNACJA Z USŁUGI NIEODPŁATNEJ FORMULARZ KONTAKTOWY, MOŻLIWA JEST W KAŻDEJ CHWILI I POLEGA NA ZAPRZESTANIU WYSYŁANIA ZAPYTAŃ DO SPRZEDAWCY.

6. Z USŁUGI NEWSLETTER MOŻE SKORZYSTAĆ KAŻDY KLIENT, KTÓRY WPROWADZI SWÓJ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, WYKORZYSTUJĄC W TYM CELU FORMULARZ REJESTRACYJNY UDOSTĘPNIONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. PO PRZESŁANIU WYPEŁNIONEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, KLIENT OTRZYMUJE NIEZWŁOCZNIE, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODANY W FORMULARZU REJESTRACYJNYM LINK AKTYWACYJNY, W CELU POTWIERDZENIA ZAPISANIA SIĘ NA SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTER. Z CHWILĄ AKTYWACJI LINKU PRZEZ KLIENTA ZAWARTA ZOSTAJE UMOWA O ŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI NEWSLETTER.

7. USŁUGA NEWSLETTER POLEGA NA PRZESYŁANIU PRZEZ SPRZEDAWCĘ, NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, WIADOMOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE O NOWYCH PRODUKTACH LUB USŁUGACH W OFERCIE SPRZEDAWCY. NEWSLETTER PRZESYŁANY JEST PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO WSZYSTKICH KLIENTÓW, KTÓRZY DOKONALI SUBSKRYPCJI.

8. KAŻDY NEWSLETTER KIEROWANY DO DANYCH KLIENTÓW ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI: INFORMACJĘ O NADAWCY, WYPEŁNIONE POLE „TEMAT”, OKREŚLAJĄCE TREŚĆ PRZESYŁKI ORAZ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE REZYGNACJI Z USŁUGI NIEODPŁATNEJ NEWSLETTER.

9. KLIENT MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA NEWSLETTER’A PRZEZ WYPISANIE SIĘ Z SUBSKRYPCJI ZA POŚREDNICTWEM ODNOŚNIKA ZAMIESZCZONEGO W KAŻDEJ WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ WYSŁANEJ W RAMACH USŁUGI NEWSLETTER

VIII DANE OSOBOWE

1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH USTAW ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (T.J. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1781).

2. DANE OSOBOWE GROMADZONE SĄ PRZEZ SKLEP ZGODNIE Z ZAPISAMI WW. USTAW, A PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM DOBROWOLNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST DAWID KAMIŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ DAWID KAMIŃSKI OJA WPISANYM DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POD ADRESEM: UL. ROMANA DREWSA 2/65, 61-606 W POZNANIU, POSIADAJĄCYM NIP 9721328356, REGON 522337385, E-MAIL: OJAHEMPCLOTHES@GMAIL.COM.

4. DANE OSOBOWE KLIENTÓW MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE PODMIOTOM UPRAWNIONYM DO ICH OTRZYMANIA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ORAZ, W PRZYPADKU NIEZAPŁACENIA NALEŻNOŚCI NA RZECZ SPRZEDAWCY, PODMIOTOM PROWADZĄCYM W JEGO IMIENIU POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z DOCHODZENIEM NALEŻNOŚCI.

5. W PRZYPADKU WYRAŻENIA PRZEZ KLIENTA DODATKOWEJ ZGODY, JEGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CELU INFORMOWANIA O NOWYCH TOWARACH, PROMOCJACH I USŁUGACH.

6. KLIENCI MAJĄ W KAŻDEJ CHWILI PRAWO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIANIA ICH ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA. ŻĄDANIE W TYM ZAKRESIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE SPRZEDAWCY NA PIŚMIE, LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZSTRZYGANIA SPORÓW JEST SĄD MIEJSCOWO WŁAŚCIWY WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

2. W PRZYPADKU DOKONANIA ZMIAN W REGULAMINIE, SKLEP POINFORMUJE O TYM NIEZWŁOCZNIE KLIENTÓW POPRZEZ PUBLIKACJĘ TEKSTU JEDNOLITEGO REGULAMINU NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ POWIADOMIENIE WYSŁANE NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

3. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.

4. W RAZIE ZMIANY LUB UNIEWAŻNIENIA, WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU, KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, POZOSTAŁE JEGO POSTANOWIENIA POZOSTAJĄ W MOCY I WIĄŻĄ STRONY.